Българска Национална Федeрация по Металдетектинг

Информационна база данни на движими културно-исторически ценности и други находки, открити от потребители на металдетектори в България

Информационна база данни на движими културно-исторически ценности и други находки, открити от потребители на металдетектори в България

Настоящата платформа е създадена в резултат от изпълнението по Проект  №BG05SFOP001-2.009-0038 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателството в сферата на металдетектинга“, финансиран по Договор №BG05SFOP001-2.009-0038-C01 от оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Базата данни е първата по рода си в България. Създадена е по примера на платформи, разработени от учени и любители на металдетектинга в други европейски държави. Целта е да се предложи портал за отчитане, обработка и предоставяне на информация за случайно открити археологически находки чрез металдетектор или чрез друга дейност и свързаните с тях данни. Платформата е източник на знания и е насочена към различни групи потребители, като музейни и научни работници, археолози, любители на историята и археологията, студенти, ученици, както и широката общественост. Осигурява контекстуална информация за находките и работи като цифров музей, като по този начин прави находките и свързаните с тях данни (с изключение на лични и други чувствителни данни), достъпни за българската и международната публика и изследователски общности.